Artikel 1. Inleidende Bepaling

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door doula kraamzorg “Meekramen” afgesloten overeenkomsten.
1.2 Aanmelden kan telefonisch of schriftelijk plaatsvinden.
1.3 De cliënt zal voor het sluiten van de overeenkomst alle benodigde gegevens naar waarheid verstrekken.
1.4 De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de opdrachtovereenkomst door de cliënt (opdrachtgever) en door de zelfstandig kraamverzorgende (opdrachtnemer) van doula kraamzorg “Meekramen” in tweevoud.
1.5 Als de kraamverzorgende van doula kraamzorg “Meekramen” door omstandigheden de verzorging in het gezin moet afbreken of in het geheel niet kan verzorgen, zal zij zorgen voor vervanging door een andere zelfstandig kraamverzorgende. Bij overmacht wordt de kraamzorg overgedragen aan een kraamzorgorganisatie.
1.6 doula kraamzorg “Meekramen” is bevoegd een zorgovereenkomst te beëindigen, indien een cliënt handelt in strijd met de zorgovereenkomst en/of leveringsvoorwaarden. In geval van ongewenst gedrag zoals geweld, intimidatie, agressie of niet acceptabele huiselijke omstandigheden kan alle hulp onmiddellijk worden gestaakt. In dat geval wordt het volledig aantal uren wat bij de intake is afgesproken in rekening gebracht.

Artikel 2. Arbo-wet (Arbeidsomstandigheden Wet)

2.1 In het kader van de Arbo-wet, waarin is vastgelegd dat de opdrachtgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werksituatie, stellen wij de uitdrukkelijke voorwaarde dat het bed tijdens de gehele kraamperiode (dus ook als u poliklinisch bevalt) op een werkhoogte van 90 cm staat. De commode en het babybad moeten op een minimale werkhoogte van 80 cm zijn. De bodem van het kinderledikant dient, indien mogelijk, op de hoogste stand te staan.
2.2 Er dient stromend water aanwezig te zijn op de etage waar de kraamvrouw en de baby worden verzorgd.
2.3 Indien de werkomstandigheden naar het oordeel van doula kraamzorg “Meekramen”, van zodanige aard zijn dat van de kraamverzorgende niet verlangd kan worden dat zij haar taak uitvoert, behoudt doula kraamzorg “Meekramen” zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Vervoer kraamverzorgende

3.1 Indien de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, kan zij gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin. De kosten daarvoor zal zij bij het gezin in rekening brengen. U dient hiervoor toestemming te verlenen. De zelfstandig kraamverzorgende is echter niet verantwoordelijk voor eventuele ontstane schade.
3.2 De kraamverzorgende kan slechts gebruik maken van uw auto, indien en voor zover dit gebeurt op uw verzoek en voor uw eigen rekening en risico.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 De zelfstandig kraamverzorgende is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan personen en zaken die worden veroorzaakt door haar schuld, opzet of grove nalatigheid. De kraamverzorgende heeft hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het eigen risico bedraagt € 75,00 per gebeurtenis. U dient de schade binnen 48 uur te melden en te bespreken. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u de schade uiterlijk drie dagen na beëindiging van de zorg schriftelijk te melden.
4.2 De zelfstandig kraamverzorgende is niet verantwoordelijk voor ongelukken met kruiken, tenzij zij strafrechtelijk schuldig is. Uit veiligheidsoverwegingen worden alleen naadloze metalen kruiken met een rubberen dop in de schroefsluiting gebruikt. Voor het gebruik van andere kruiken aanvaardt doula kraamzorg “Meekramen” geen enkele aansprakelijkheid.
4.3 Indien u als cliënt besluit een huissleutel beschikbaar te stellen aan de kraamverzorgende voor de duur van de zorgverlening, blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele consequenties bij verlies of diefstal.

Artikel 5. Annulering

Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt
geannuleerd op medische gronden. Doula kraamzorg “Meekramen” kan vragen om een verklaring van een arts of verloskundige.
• .5.1 Indien een overeenkomst om medische reden wordt geannuleerd, zijn er geen annuleringskosten verschuldigd, mits de cliënte een verklaring van een arts of verloskundige overlegt.
5.2 Indien de annulering plaatsvindt wegens verhuizing buiten het werkgebied van Meekramen, zijn geen annuleringskosten verschuldigd. Uiteraard worden de inschrijfkosten en eventuele intakekosten wel in rekening gebracht tegen het dan geldende NZA tarief
5.3 Bij annulering tot 90 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum om een andere dan een medische reden of verhuizing, dient dit altijd aangetekend te gebeuren en worden er annuleringskosten à €200 in rekening gebracht.
5.4 Bij annulering vanaf de 90e dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot aan de werkelijke bevallingsdatum om een andere dan medische redenen
of verhuizing, dient dit altijd aangetekend te gebeuren en worden er annuleringskosten à €400 en de gemaakte inschrijvings- en intakekosten in
rekening gebracht.

Artikel 6. Betaling

6.1 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de tijdige voldoening van de geldelijke verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst met de zelfstandig kraamverzorgende van doula kraamzorg “Meekramen”. Een eventuele zorgverzekeraar is geen partij in deze overeenkomst.
6.2 De betalingstermijn van doula kraamzorg “Meekramen” is 30 dagen na factuurdatum. Na de termijn van 30 dagen zullen wij een wettelijke rente à 1 procent per maand, in rekening brengen.
6.3 Bij het niet tijdig voldoen van een openstaande nota zijn wij gemachtigd tot incasso over te gaan en zullen wij alle daarmee verband houdende kosten en rente met een wettelijk minimum van € 40,00 op de cliënt verhalen.
6.4 doula kraamzorg “Meekramen” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van genoten zorguren, die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanspraken en vergoedingen staan vermeld in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Artikel 7. Klachten

7.1 Wij stellen alles in het werk om uw kraamperiode zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Mocht u desondanks toch klachten hebben, dan horen wij ze graag. Om iets aan een klacht te kunnen doen, vragen wij u deze vooral tijdens of anders zo spoedig mogelijk na de beëindiging van de kraamtijd schriftelijk kenbaar te maken via info@meekramen.nl. Komen we er samen niet uit? Meekramen is lid van Coöperatie Kraamzorggroep (Coöperatie KZG). Als lid van de coöperatie KZG heb ik mij verbonden aan de klachtenregeling van Coöperatie KZG. Deze klachtenregeling kun je vinden op  https://www.cooperatiekzg.nl/documentklachtenregeling
7.2  Indien de zelfstandig kraamverzorgende om duidelijke reden niet kan functioneren in het gezin kan zij worden vervangen door een andere kraamverzorgende. Dit wordt te allen tijden door Meekramen geregeld.

Artikel 8. Privacy

8.1 doula kraamzorg “Meekramen” respecteert de privacy van de persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt en werkt volgens een privacyreglement wat terug te vinden is op de website www.meekramen.nl
8.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding aangaande de wet op de privacy van de kraamverzorgende en de cliënt, tijdens en na afloop van de opdracht.
8.3 Tijdens de kraamweek wordt alleen medische informatie doorgegeven aan de verloskundige, huisarts, gynaecoloog of kinderarts en na afloop van de kraamzorg aan jeugdgezondheidszorg omdat zij de zorg dan van de kraamverzorgende overnemen.
8.4 Meekramen dient gegevens over cliënt en de pasgeborene(n) te bewaren. Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Artikel 9. Kraamperiode

9.1 Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur aaneengesloten per dag tot maximaal 10 dagen na de bevallingsdatum, tenzij hier in onderling overleg van wordt afgeweken.
9.2 Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren, dienen de zorgdagen aaneengesloten te worden opgenomen.
9.3 Bij aanmelding na 16 wk zwangerschap garandeer ik de minimale zorg van 24 uur.

Artikel 10. Parkeerkosten

10 Indien er parkeerkosten gemaakt worden tijdens het leveren van de zorg door de zelfstandig kraamverzorgende, dan zullen deze kosten aan de klant worden doorberekend.

Zoek je een zelfstandig werkend kraamverzorgende met uitgebreide knowhow?

Neem dan contact op met doula kraamzorg Meekramen uit Apeldoorn en ervaar de meerwaarde! Ons werkgebied bestaat onder meer uit Apeldoorn, Vaassen, Ugchelen, Epe en Twello.